Artikel 1. Definities en begrippen

1. In deze algemene voorwaarden – hierna te noemen Voorwaarden- worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING: de eenmanszaak STAR OPLEIDINGS-EN TRAININGSONDERSTEUNING, gevestigd aan de Peilschaal 4, 5345 RP te Oss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch (nr. 52240568), de gebruiker van deze Voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke, bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van STAR OPLEIDINGS-EN TRAININGSONDERSTEUNING.
Overeenkomst: de overeenkomst tot verstrekking van advies en ondersteuning, opleidingsontwikkeling, opleidingen, trainingen en cursussen, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard.
Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING en een Opdrachtgever waarop STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING, voor de uitvoering waarvan door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop  of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Offerte en Overeenkomst

1.  De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail.
2. De offertes en aanbiedingen die door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING ontlenen.
4. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING bindend.
7. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden op het moment dat STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. Indien de Opdrachtgever in dit geval niet binnen vijf (5) werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de opdrachtbevestiging, dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING aan de inhoud ervan gebonden.
8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING anders aangeeft.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
10.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Uitvoering en wijziging van de Overeenkomst

1.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is verplicht om de hem opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING zal de werkzaamheden uitvoeren op de eigen locatie of op een onderling overgekomen locatie.
3.  Indien door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING of door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.  Indien er sprake is van een kortdurende ziekte van de door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING aangewezen medewerk(st)er zal geen vervanging plaatsvinden. Bij een langdurige ziekteperiode zal in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.
5.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
6.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
7.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING worden verstrekt.
8.  Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING zijn verstrekt, heeft STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.  Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen, die benodigd is voor het juist en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst.
10.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
11.    Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijke Overeenkomst. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
12.    Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
13.    Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het nieuw te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
14.    Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
15.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
16.    Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van waartoe hij tegenover STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Termijnen en levering

1.  Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.
2.  Indien STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING verwacht een termijn niet te zullen halen, zal hij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft
4.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Opleidingen, trainingen, cursussen en workshops

1.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING kan volledige vooruitbetaling verlangen.
2.  Opdrachtgever voor een opleiding, training, cursus of workshop heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleiding, training, cursus of workshop te annuleren per aangetekend verzonden brief onder navolgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot acht weken voor de eerste dag van de opleiding, training, cursus of workshop is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
  • Bij annulering van vanaf acht (8) tot zes (6) weken voor de eerste dag van de opleiding, training, cursus of workshop is Opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
  • Bij annulering van vanaf zes (6) tot vier (4) weken voor de eerste dag van de opleiding, training, cursus of workshop is Opdrachtgever verplicht 75 % van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
  • Bij annulering korter dan vier (4) weken voor de eerste dag van de opleiding, training, cursus of workshop is Opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.

3.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING heeft het recht zonder opgave van redenen de training/coaching te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING betaalde bedrag.
4.  In het geval van annulering door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING kan in onderling overleg een nieuwe datum voor de opleiding, training, cursus of workshop  worden vastgesteld

5.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is te allen tijde gerechtigd een coach of trainer, door hem met de uitvoering van de Overeenkomst belast, te vervangen door een andere coach of trainer.

Artikel 7. Honorarium

1. Opdrachtgever is verplicht om aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING het overeengekomen honorarium te betalen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en excl. BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Indien STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING dat wenselijk acht, is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
3. Het honorarium van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per maand. Het honorarium is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de Opdrachtgever.
4. Indien Opdrachtgever en STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING bestede tijd.
5. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
6. Bovendien mag STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING, dat in redelijkheid niet van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Indien de verhoging in dit en het voorgaande lid meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.
7. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING aan te geven wijze.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
5. Indien STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
6. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Opschorting en Ontbinding

1.  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk anders overeengekomen of uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
2.  De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
3.  De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
4.  Indien Opdrachtgever de Overeenkomst in overeenstemming met het voorgaande lid voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING zijn toe te reken.
5.  Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten
6.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst (eenzijdig) te (doen) ontbinden voor het geval zich omstandigheden voordoen die van een dergelijke aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of dat zich andere omstandigheden voordoen welke van een dergelijke aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
9.  Indien de voortgang in de uitvoering van de Overeenkomst door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.
10.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING mag worden verwacht. De resultaten van toepassing en gebruik van de door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING vallen. Hoewel de opdracht door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen.
2. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
3. Indien er sprake is van aansprakelijkheid van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is deze te allen tijde beperkt tot het honorarium dat STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING voor zijn werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen, met een maximum van
€ 2.500,00. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
4. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING niet aansprakelijk.
5. Voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING.
6. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING nimmer aansprakelijk.
7. Voor zover Opdrachtgever en STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING in de Overeenkomst of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING daarom schriftelijk in gebreke te stellen. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever is verplicht om binnen twee (2) maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING.
9. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
10.    Opdrachtgever vrijwaart STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING voor alle aanspraken die derden ten opzichte van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING van de opdracht.
11.    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING en de door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar, te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies.

Artikel 11. Overmacht

1. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Klachten

1.  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING kenbaar te worden gemaakt.
2.  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING waarop de reclame geen betrekking heeft.
3.  Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever al betaalde honorarium.
4.  Indien partijen geen minnelijke oplossing bereiken, zal STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 13. Geheimhouding

1.  Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.  Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die  door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3.  Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING, niet aan derden verstrekken.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

1.  STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
2.  Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING toegestaan.
3.  De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst.
4.  Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn te downloaden op www.staropleidingentraining.nl  en zullen door STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING op verzoek kosteloos worden toegezonden.
2.  Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met STAR OPLEIDINGS- EN TRAININGSONDERSTEUNING.
3.  De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.